Kategoriarkiv: Om vandværket

Stik til nødgenerator skal installeres på vandværket tirsdag 26. marts

Kære forbrugere

Tirsdag d. 26 marts slukker vi for strømmen på vandværket, da vi skal have installeret et nødsstrøms indtag på vores el tavle.

Vores el-installatør forventer at det vil tage 2-3 timer at foretage selve installationen.

I den periode vil vi benytte os af nødforsyningen fra Gravlev vandværk.

Derfor kan der tirsdag 26. marts opleves lavere tryk end normalt i en tre timers periode.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværk

Generalforsamling 2024 holdes i marts måned

Til Hyllested Vandværks medlemmer og interreserede.

Reserver allerede nu datoen d. 20. marts. 

Onsdag d. 20. marts. holder vi generalforsamling. Først med spisning fra kl. 18:30, og derefter selve generalforsamlingen fra kl. 19:30. Alle har adgang, og hvert medlem har én stemme per ejendom, vedkommende ejer. 

Det hele foregår i Hyllested forsamlingshus.

Generalforsamlingen er vandværkets højeste myndighed, og det er her vi bestemmer os for retningslinjerne for det kommende vandværks år, med udgangspunkt i bestyrelsens nuværende arbejde.

Som sidste år, vil bestyrelsen aflægge beretning for det forgangne år, og fortælle om de linjer som tegner sig for det kommende år. Der vil igen i år blive gennemgået vandanalyser, regnskab, budget og vedtaget nyt takstblad.

I år vil vi fortælle om vores arbejde med etablering af en ny boring. Det er en historie der har udviklet sig overraskende siden sidste generalforsamling. Dertil kommer tiltrængte udvidelser og tilpasninger på vandværket. Planer for en nødvendig tilpasning af ledningsnettet omkring forsamlingshuset, ligesom vi arbejder på at få skabt mulighed for at etablere en nødgenerator.

Med andre ord bliver dette års generalforsamling et af de mere indholdsrige.

Mød derfor gerne op og vær med til at sikre en fortsat solid lokal opbakning til vores nu 90 årige vandværk. 

Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværks bestyrelse

Lavt vandtryk tirsdag aften 21 november ca. kl. 22:30 – 22:45

Der er flere forbrugere der har oplevet lavt vandtryk tirsdag aften d. 21. november fra omkring kl. 22:30 til 22:45 ca..

Vi har tirsdag aften været oppe og set nærmere på vandværket hvor trykket igen var normalt omkring kl. 22:49. Vi mistænker at årsagen er et forkert tidsindstillet “returskylnings” apparat, der ugentligt renser vores filtre ved at skylle modsat i een time, een gang om ugen, per filter. Vi har to filtre på vandværket.

Skylningerne foregår normalt natten til onsdag, samt natten til torsdag, hver uge.

Vi vil følge vandværket lidt tættere i morgen aften omkring kl. 22:00, hvor vi måske kan opleve samme situation igen, og i så fald vil vi få omprogrammeret skylletidspunkterne.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværk.

Filtermateriale udskiftes i det ene filter

Torsdag 5. oktober er det tid til at skifte filtermaterialet i det ene af vore to filtre på vandværket.

Skiftet sker fordi, det nuværende materiale har udtjent sit formål, og nyt materiale derfor er nødvendigt.

Det bliver firmaet Kemic A/S der står for udskiftningen:

Beholderen vil blive tømt for sand med en slamsuger som kun bruges på vandværker, og materialet køres derefter på deponi.

Bunddyserne vil samtidigt blive skiftet.

Det nye sand fyldes på og desinficeres med ozidan inden idriftsætning igen.

Da vandværket har to filtre er det forventet at vi ikke vil opleve gener hos forbrugerne.

Mvh. Vandværket

Åbent vandværk Søndag 28 august kl. 14-16

Som vi før Corona epidemien havde for vane at afholde hvert andet år, vil vi igen åbne op for at man kan besøge byens vandværk.

Vi slår hegnsporten op på Stenledvej 4A i Hyllested by, den 28. august fra kl. 14 til kl. 16.

For de besøgende vil vi byde på lidt at drikke og lidt sødt til kaffen, samt en del vandværkssnak.

For interesserede kan vi også vise rundt i den normalt lukkede bygning, hvor vores vand bliver hentet ind og efterbehandlet. I forbindelse med fremvisningen, kan man spørge ind til vores nuværende situation på vandanalyser og meget andet.

Vi håber på at så mange fra byen som muligt vil komme forbi.

Vi ses <:o))

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværks bestyrelse

Åbent vandværk 25. august

Til alle der er interreserede i at se vores vandværk i Hyllested by, inviterer vi til åbent vandværk d. 25. August 2019.

Vi holder åbent fra klokken 14:00 til 16:00 på Stenledvej 4A, og giver en guidet tur efter behov.

Der vil blive serveret kaffe og vandkringle :o), og til de små vil vi have sodavand eller saftevand klar.

Vi håber så mange af vores tilsluttede forbrugere m.fl., vil komme og se det vandværk vi har fornøjelsen af at benytte i dagligdagen.

Med venlig hilsen

Hyllested Vandværk.

Information om udskiftning af målere i målerbrønde

Kære forbrugere i Hyllested Vandværk

Information om udskiftning af målere i målerbrønde:

I uge 24 fra mandag morgen 11.06 til og med fredag 16.06 vil samtlige vandværkets 100 forbrugere få udskiftet de eksisterende vingehjulsmålere til elektroniske og fjernaflæselige målere, efterfølgende er det slut med forbrugerindberetning af årsaflæsninger.

 

Arbejdet udføres af Torben Hansen VVS, Trustrup.

Afbrydelse af din vandforsyning er af ca. ½ times varighed. Du behøver ikke at være hjemme under udskiftningen, da vvs-montøren kun skal have adgang til din målerbrønd.

Umiddelbart inden din forsyning afbrydes vil vvs-montøren banke på din dør og varsko om lukning af din forsyning. Efter endt udskiftning lægger vvs-montør et kort i din postkasse med aflæsning af nedtaget måler. Alle slutaflæsninger på nedtagne målere opsamles af vvs-montør og videregives til vandværket for fastlæggelse af årsforbrug 2018. De nedtagne målere opbevares af vandværket til årsregnskab for 2018 er afsluttet.

Du anmodes om, at fjerne evt. forhindringer (beplantning, blomsterkummer mv.) for adgang til er din målerbrønd inden mandag.

Der er ingen plan for rækkefølge af udførelsestidspunkt hos den enkelte forbruger, og nærværende information er eneste varsel/information.

 

Supplerende teknisk info:

I alle målerbrønde er der iht. lovkrav monteret en kontraventil på forbrugersiden af installationen (husinstallationen), kontraventilen skal hindre, at tilbageløb fra forbruger kommer i vandværkets forsyningsledning. Husinstallationens lovlighed og vedligeholdelse incl. kontraventil er iht. gældende Fællesregulativ alene ejers ansvar.

Lovgivning for husinstallationers kontraventil er skærpet i 2017 og ingen monterede kontraventiler i Hyllested opfylder de nu gældende krav.

Bestyrelsen har besluttet, at kontraventiler hos alle forbrugere skiftes til en godkendt kontrollerbar kontraventil i forbindelse med målerudskiftningen. Udgift hertil samt den efterfølgende lovbestemte årlige kontrol er besluttet dækket af vandværket.

I forbindelse med målerudskiftningen vil din stikledning blive gennemskyllet for udskylning af evt. aflejringer og vvs-montørs vurdering af aktuelle trykforhold.

Spørgsmål vedr. målerudskiftning besvares af undertegnede.

 

Distribution af ovenstående information:

  • Udsendt på mail til alle forbrugere (ejere og lejere), der til vandværket har oplyst en mailadresse.
  • Print afleveret i postkasse til forbrugere, der ikke har oplyst mailadresse.
  • Uploaded på vandværkets hjemmeside www.hyllested-vandvaerk.dk

 

Har du fundet nærværende information i din postkasse kan du spare dit vandværk for udgift til print og bestyrelsen for tid og skosåler til udbringning ved at sende din evt. mailadresse til formand@hyllested-vandvaerk.dk Angiv venligst om du er ejer eller lejer af adressen.

 

Under hensyntagen til EU Persondataforordning skal vi oplyse:

  • at de til vandværket oplyste mailadresser alene anvendes til vandværksrelevant information af vandværkets forbrugere (ejere og lejere).
  • at oplyste mailadresser og/eller telefonnumre ikke offentliggøres eller videregives til tredje part.
  • at oplyste mailadresser og telefonnumre opbevares på behørigt beskyttet pc og database.
  • at oplyste mailadresser til enhver tid vil blive slettet efter anmodning til formand@hyllested-vandvaerk.dk
  • at alle øvrige personfølsomme forbrugeroplysninger med ansvar iht. Persondataforordningen opbevares af vandværkets administrator Djurs Vand Erhverv.

 

Nye Multical 21 vandmålere

Hyllested vandværk har i løbet af maj 2018 udskiftet de hidtige, mekaniske vandmålere, som havde en forventet levetid på 5 år. De nye målere er baseret på ultralyd og har en forventet levetid på 12 til 16 år.

Målerne er forsynet en sender der kan bruges til indenfor to meter at aflæse måleren elektronisk med et håndholdt apparat. Dermed bliver processen med at aflæse målerne ved eksempelvist årsopgørelserne til en noget mindre omfangsrig affære.

Nedenfor ses et udsnit fra den ene af de to produktbeskrivelses brochurer vi har fundet hos producenten Kamstrup. Vær opmærksom på at der i produkt manualen er angivet forskellige opsætninger af måler og kontraventil, og selve opsætningen kan variere fra installation til installation.

Fælles for alle målere er dog at der er tilkoblet en kontraventil, så der ikke kan komme forurenet vand ud i forsyningsnettet, fra installationen måleren er koblet op på.

Links til de to produktbeskrivelser kan findes her:

https://www.hyllested-vandvaerk.dk/files/PDFFiles/Maalere/KamstrupMultical21måler.pdf

https://www.hyllested-vandvaerk.dk/files/PDFFiles/Maalere/MultiCal_21_Manual.pdf

Informations brev juni 2012

Tilstandsrapporten som vi havde fået lavet lige inden generalforsamlingen i februar anbefalede udskiftning af toppen af boringen på grund af utætheder. Firmaet Højfeldt A/S har for nogle uger siden sat en ny top på og samtidig blev pumpen kontrolleret til at være i god stand. Nogle tæringer på rør, der går til filtrene blev lavet og de og hydroforen, dvs. den tank som opbevarer vandet under tryk før det sendes ud til forbrugerne, fik service.  Læs videre Informations brev juni 2012