VEDTÆGTER FOR HYLLESTED VANDVÆRK I/S

§1 Navn, hjemsted og område

stk. 1. Selskabet, der er stiftet i 1934, er et interessentskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hyllested Vandværk. 

stk. 2. Boring og Vandværk er beliggende på, den af selskabet ejede matrikel, Stenledvej 4A, Hyllested, 8400 Ebeltoft. 

stk. 3. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune.

stk. 4. Vandværkets forsyningsområde er iht. det af Syddjurs Kommune udgivne kort over forsyningsområder.

§2. Formål

stk. 1. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket gældende regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§3. Medlemmer

stk. 1. Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

stk. 2. For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§4. Medlemmernes rettigheder

stk. 1. Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af for vandværket gældende regulativ ’Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune’.

stk. 2. Ved indmeldelse udleveres gældende vedtægter, regulativ for vandværket og takstblad.

§5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

stk. 1. For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, direkte og solidarisk.

stk. 2. Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets hovedanlægsbidrag. Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.

stk. 3. Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets vedtægter, regulativ og takstblad.

stk. 4. Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

§6. Udtræden af selskabet

stk. 1. Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

stk. 2. Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

stk. 3. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§7. Levering til ikke-medlemmer (købere)

stk. 1. Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ. Det samme gælder selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet. Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

§8. Generalforsamling

stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgang af marts måned.

stk. 3. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 21 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

stk. 4. Forslag fra medlemmer til behandling på ordinær generalforsamling skal, afgives til bestyrelsen senest 7 dage efter indkaldelse til generalforsamling er udsendt. Bestyrelsen meddeler hvert enkelt medlem om tillæg til dagsorden senest 7 dage før generalforsamlingen.

stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  • Valg af referent og dirigent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Det reviderede regnskab samt budget og takstblad for kommende år forelægges til godkendelse.  
  • Behandling af evt. forslag fremlagt af bestyrelsen og/eller medlemmer.
  • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.  
  • Valg af revisorer. og revisorsuppleanter.
  • Eventuelt.

stk. 6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal af bestyrelsen indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen jf. ovenstående stk. 3.

stk. 7 De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten og formanden.

§9. Stemmeret og afstemninger

stk. 1 Hvert medlem har én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer.

stk. 2 Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

stk. 3 Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

stk. 4 Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.

stk. 5  Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

stk. 6 Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 10. Bestyrelsen

stk. 1 Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 4 (lige år) og 3 medlemmer (ulige år).

stk. 2. Herudover vælges hvert år en 1. – og en 2. suppleant til bestyrelsen. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder suppleanter i den resterende valgperiode for det afgående det afgående bestyrelsesmedlem.

stk. 3. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

stk. 5. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

stk. 6. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der på efterfølgende bestyrelsesmøde skal godkendes med angivelse af evt. bemærkninger.

stk 8. Bestyrelsen kan udbetales et årligt honorar. Max ramme for det samlede årlige honorar til fordeling skal specifikt angives i det årlige budget, der godkendes af generalforsamlingen.

stk. 9. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

stk. 10. Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

§11. Tegningsret

stk. 1. Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

stk. 2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift. 

stk. 3. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 12. Regnskab

stk. 1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

stk. 2. Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til med- lemmerne. Overdækningen skal nedbringes over en passende periode gennem takstnedsættelser og/eller investeringer i anlæg.

stk. 3. Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af de generalforsamlingsvalgte revisorer, og/eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.

stk. 4. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§ 13. Opløsning

stk. 1. Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

stk. 2. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

§ 14. Ikrafttræden

stk. 1. Nærværende vedtægter blev første gang fremsat til afstemning på ordinær generalforsamling 21. Marts 2018. Generalforsamlingen vedtog forslaget med ’ja’ fra 68,2% af de fremmødte stemmeberettigede.

stk 2. Ved generalforsamling 20. Marts 2019 blev vedtægterne endeligt vedtaget med 100% enighed blandt de fremmødte. Vedtægterne er derfor gældende fra 21. Marts 2019.