vedtægter frem til 20. marts 2019

§ 1
Selskabet, der er stiftet i 1934, er et interessentskab med begrænset ansvar, hvis navn er
Hyllested Vandværk.
Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune.

§ 2 Formål
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og det
for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde
med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostningerne
skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige
udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf
afledte forhold.

§ 3 Medlemmer
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er
medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§ 4 medlemmernes rettigheder
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af
Syddjurs Kommune fastsatte regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5 medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, direkte og solidarisk.
Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets hovedanlægsbidrag.
Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav
gøres gældende ved domstolene.
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets
regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet
til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når
selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over
for selskabet.

§ 6 udtræden af selskabet
Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis
ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra
forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle
omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 levering til ikke-medlemmer (købere)
Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige
omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få
leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.
Det samme gælder selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

§ 8 generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages
varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med
angivelse af dagsorden.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest i
januar måned.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig
forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den
skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§ 9 stemmeret og afstemninger
Hvert medlem har én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun
afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære
generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel
stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede,
og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende
ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset
antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 10 bestyrelsen
Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der
hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 4 og 3 medlemmer.
Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået
stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende
valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er
til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og
ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og
vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat , der underskrives af de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal
forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift,
som skal fremgå af takstbladet.

§ 11 tegningsret
Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele
bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 12 regnskab
Selskabets regnskabsår er kalenderåret
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke
udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af de generalforsamlingsvalgte
revisorer, samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§ 13 opløsning
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom
opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et
andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9
angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt
overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager
samme eller lignende formål som selskabet.

§ 14 ikrafttræden
Disse vedtægter er, ubetydelige små ændringer undtaget, de oprindelige Standardvedtægter,
vedtaget 22.4.86 iflg. påtegning af et sæt som er vedhæftet protokollen fra den tid.
I øvrigt er vedtægterne i dag underordnet det fællesregulativ, som alle vandværker i kommunen
er underlagt.