Opfølgning på driftsstop, og varsling om lavt tryk onsdag aften og nat.

Orientering til værkets forbrugere vedrørende status på driftsstop:

Siden værkets driftsstop natten til søndag d. 12 august, har der været arbejdet koncentreret på værkets el installationer. Imens har vi været forsynet fra Gravlev vandværk via vores fælles nødledning, der netop er tænkt specielt til situationer som den vi har været ude for.

Læs videre Opfølgning på driftsstop, og varsling om lavt tryk onsdag aften og nat.

Ledningsbrud ud for Bygaden 7

Til Hyllested vandværks forbrugere

Mandag 9. juli 2018 kl. 17:14, blev der konstateret akut ledningsbrud under vejen, ud for Bygaden 7.

Vandværket har haft kontakt til VVS, og udbedring af bruddet skete tirsdag formiddag omkring kl. 10:00, hvorefter driften har været normal.

Mvh. Driften hos Hyllested Vandværk.

(opdateret 12/7 kl. 07:42).

Information om udskiftning af målere i målerbrønde

Kære forbrugere i Hyllested Vandværk

Information om udskiftning af målere i målerbrønde:

I uge 24 fra mandag morgen 11.06 til og med fredag 16.06 vil samtlige vandværkets 100 forbrugere få udskiftet de eksisterende vingehjulsmålere til elektroniske og fjernaflæselige målere, efterfølgende er det slut med forbrugerindberetning af årsaflæsninger.

 

Arbejdet udføres af Torben Hansen VVS, Trustrup.

Afbrydelse af din vandforsyning er af ca. ½ times varighed. Du behøver ikke at være hjemme under udskiftningen, da vvs-montøren kun skal have adgang til din målerbrønd.

Umiddelbart inden din forsyning afbrydes vil vvs-montøren banke på din dør og varsko om lukning af din forsyning. Efter endt udskiftning lægger vvs-montør et kort i din postkasse med aflæsning af nedtaget måler. Alle slutaflæsninger på nedtagne målere opsamles af vvs-montør og videregives til vandværket for fastlæggelse af årsforbrug 2018. De nedtagne målere opbevares af vandværket til årsregnskab for 2018 er afsluttet.

Du anmodes om, at fjerne evt. forhindringer (beplantning, blomsterkummer mv.) for adgang til er din målerbrønd inden mandag.

Der er ingen plan for rækkefølge af udførelsestidspunkt hos den enkelte forbruger, og nærværende information er eneste varsel/information.

 

Supplerende teknisk info:

I alle målerbrønde er der iht. lovkrav monteret en kontraventil på forbrugersiden af installationen (husinstallationen), kontraventilen skal hindre, at tilbageløb fra forbruger kommer i vandværkets forsyningsledning. Husinstallationens lovlighed og vedligeholdelse incl. kontraventil er iht. gældende Fællesregulativ alene ejers ansvar.

Lovgivning for husinstallationers kontraventil er skærpet i 2017 og ingen monterede kontraventiler i Hyllested opfylder de nu gældende krav.

Bestyrelsen har besluttet, at kontraventiler hos alle forbrugere skiftes til en godkendt kontrollerbar kontraventil i forbindelse med målerudskiftningen. Udgift hertil samt den efterfølgende lovbestemte årlige kontrol er besluttet dækket af vandværket.

I forbindelse med målerudskiftningen vil din stikledning blive gennemskyllet for udskylning af evt. aflejringer og vvs-montørs vurdering af aktuelle trykforhold.

Spørgsmål vedr. målerudskiftning besvares af undertegnede.

 

Distribution af ovenstående information:

  • Udsendt på mail til alle forbrugere (ejere og lejere), der til vandværket har oplyst en mailadresse.
  • Print afleveret i postkasse til forbrugere, der ikke har oplyst mailadresse.
  • Uploaded på vandværkets hjemmeside www.hyllested-vandvaerk.dk

 

Har du fundet nærværende information i din postkasse kan du spare dit vandværk for udgift til print og bestyrelsen for tid og skosåler til udbringning ved at sende din evt. mailadresse til formand@hyllested-vandvaerk.dk Angiv venligst om du er ejer eller lejer af adressen.

 

Under hensyntagen til EU Persondataforordning skal vi oplyse:

  • at de til vandværket oplyste mailadresser alene anvendes til vandværksrelevant information af vandværkets forbrugere (ejere og lejere).
  • at oplyste mailadresser og/eller telefonnumre ikke offentliggøres eller videregives til tredje part.
  • at oplyste mailadresser og telefonnumre opbevares på behørigt beskyttet pc og database.
  • at oplyste mailadresser til enhver tid vil blive slettet efter anmodning til formand@hyllested-vandvaerk.dk
  • at alle øvrige personfølsomme forbrugeroplysninger med ansvar iht. Persondataforordningen opbevares af vandværkets administrator Djurs Vand Erhverv.

 

Nye Multical 21 vandmålere

Hyllested vandværk har i løbet af maj 2018 udskiftet de hidtige, mekaniske vandmålere, som havde en forventet levetid på 5 år. De nye målere er baseret på ultralyd og har en forventet levetid på 12 til 16 år.

Målerne er forsynet en sender der kan bruges til indenfor to meter at aflæse måleren elektronisk med et håndholdt apparat. Dermed bliver processen med at aflæse målerne ved eksempelvist årsopgørelserne til en noget mindre omfangsrig affære.

Nedenfor ses et udsnit fra den ene af de to produktbeskrivelses brochurer vi har fundet hos producenten Kamstrup. Vær opmærksom på at der i produkt manualen er angivet forskellige opsætninger af måler og kontraventil, og selve opsætningen kan variere fra installation til installation.

Fælles for alle målere er dog at der er tilkoblet en kontraventil, så der ikke kan komme forurenet vand ud i forsyningsnettet, fra installationen måleren er koblet op på.

Links til de to produktbeskrivelser kan findes her:

https://www.hyllested-vandvaerk.dk/files/PDFFiles/Maalere/KamstrupMultical21måler.pdf

https://www.hyllested-vandvaerk.dk/files/PDFFiles/Maalere/MultiCal_21_Manual.pdf

Generalforsamling 2018

Generalforsamling i Hyllested vandværk 

Afholdt torsdag den 21. marts 2018 kl. 19.30 

i Hyllested Forsamlingshus 

 

Dagsorden var: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning ved formanden 
3. Regnskab, Budget og takstblad ved kassereren (Bilag 1 &  2) 
4. Vandkvalitet og -analyser (Bilag 3 og 4)
5. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen (Bilag 5)
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer 
9. Valg af 2 revisor suppleanter 
10. Eventuelt 
 
Referat, vedtægtsforslag og underskrevet regnskab 2017:
 
 
Bilag og indkaldelsesdokumenter :
 
Med Venlig hilsen 
 
Bestyrelsen

 

Ledningsbrud konstateret 29 December 2017

Opdatering 7 Januar 2018, kl. 20:00:

Det har ikke været muligt at få udbedret bruddet i løbet af den forgangne uge (uge 1) pga. travlhed hos leverandøren.

Bruddet forventes i stedet udbedret Mandag 8. januar 2017. Der vil blive lukket for vandet i en kortere periode i løbet af mandagen.

…………….Oprindelig meddelelse skrevet 29. December 2017 :……………………….

Der er konstateret ledningsbrud om eftermiddagen d. 29. December 2017, på den anden side af vejen overfor Kirkevænget 1 i Hyllested. Der er bestilt gravemaskine og vvs, til førstkommende hverdag, enten tirsdag 2. januar  eller evt. onsdag 3. januar.

Bruddet kan meget vel være årsagen til to forbrugere i Hyllested, der i den forgangne uge har rapporteret om ujævnt tryk på deres vandforsyning.

I forbindelse med reperationsarbejdet 2./3. Januar, kan der opstå lukning af vandforsyning for forbrugere på Kirkevænget. Det kan blive nødvendigt kortvarigt at lukke for forsyning til hele Hyllested, men det vurderes ikke på nuværende tidspunkt at være aktuelt.

Mvh. Bestyrelsen Hyllested Vandværk.